top of page
邹佳艺.jpg

Jiayi Zou 邹佳艺

专业:动物学

​研究方向:​

  • 利用简化基因组测序技术构建目标蝗虫的系统发育关系

教育背景

  • 2019.09-2023.06                     沈阳师范大学                  生物科学(本科)

毕业论文:茉莉酸甲酯喷施对黄瓜幼苗抗蚜特性的研究

野外经历

  • 2023.08.01-2023.09.07 河南、湖北、湖南等地昆虫采样;

bottom of page